BRUKET arkitektur | Kaland Hus- og hyttefelt
17533
page-template-default,page,page-id-17533,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM

 

På vegne av forslagstiller Bjørn Inge Kaland blir det med dette varslet om oppstart av følgende reguleringsplanarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og 14-2:

 

DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR KALAND HUS- OG HYTTEFELT, PLANID: 123120140003

 

Planområdet er på ca. 25 da hvorav ca. 10 da er aktuelt område for utbygging og resterende areal er evt. sikringsområde for ras. I kommuneplan for Ullensvang Herad er planområdet vist som LNF.

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge nye tomter for bygging av hytter/boliger på deler av G/bnr. 128/3 på Kaland i Ullensvang Herad. Da formålet ikke er i samsvar med kommuneplanen er det behov for utarbeidelse av planprogram og planomtale med konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-1 og 4-2.

 

Alle mottatte innspill vil følge planforslaget ved oversendelse til kommunen for saksbehandling og vedtak.

 

Innspill bes sendt plankonsulent BRUKET arkitektur AS innen 18.04 2016.

 

BRUKET arkitektur AS
Postboks 123
5701 Voss
sindre@bruketark.no

 

Etter at meldingsfristen er gått ut vil planforslaget bli utarbeidet og innsendt til kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling blir planen utlagt til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulighet til å komme med eventuelle merknader til planforslaget før endelig behandling av planen.

Oversiktskart med planområde markert

Ortofoto av Kaland med inntegnet plangrense og foreløpig planløsning